Blogi

Sopimusneuvottelut ja neuvotteluvaiheen sopimukset

Sopimuksesta neuvotteleminen ei sellaisenaan perusta velvollisuutta sopimuksen päättämiseen eikä pelkkä neuvottelu synnytä vastuuta toiselle aiheutuneista kustannuksista. Osapuolten välille syntyy sopimus lähtökohtaisesti vasta silloin, kun annettuun tarjoukseen saadaan hyväksyvä vastaus. Ennen varsinaisen sopimuksen tekemistä osapuolet voivat laatia erilaisia neuvotteluvaihetta koskevia sopimuksia, kuten Aiesopimus, Letter of Intent (LOI), Memorandum of Understanding (MoU), Esisopimus, Precontract tai Preliminary Contract. Näitä käsitellään kirjoituksessa.

suomi

Sopimusrikkomuksista

 

Sopimuksen perusteella sopimusosapuolille syntyy velvollisuus suorittaa se, mihin sopimuksessa on sitouduttu. Yleisesti voidaan sanoa, että sopimus sitoo osapuolia ja se on tarkoitettu pysymään voimassa sovitun ajan, sovitulla tavalla. Myyjän puolella tämä yleisesti tarkoittaa oikean tuotteen tai palvelun toimittamista oikeaan aikaan, ostajan velvollisuutena taas on kauppahinnan maksaminen sekä myötävaikuttaminen myyjän velvoitteiden täyttämiseen. Jos osapuolen suoritus ei vastaa sovittua tai tapahtuu väärään aikaan, on kyseessä tällöin usein sopimusrikkomus.

suomi

Kenellä on oikeus tehdä sopimus yrityksen puolesta?

 

Yksityishenkilö voi itse valita haluaako hän tehdä sopimukset itse vai valtuuttaako hän toimeen edustajan. Oikeushenkilö, kuten esimerkiksi osake-, avoin- ja kommandiittiyhtiö, joutuu toimimaan aina edustajiensa välityksellä. Oikeus tehdä yritystä sitova sopimus perustuu joko lakimääräiseen edustusoikeuteen tai valtuutukseen. Lakisääteisen edustajan kuten toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen kelpoisuus perustuu tämän asemaan. Valtuutuksen kohdalla tarvitaan päämiehen vapaaehtoinen tahdonilmaisu edustussuhteen syntymiseksi.

suomi

Työsuhteet yrityskaupassa

Osakekaupassa, missä myydään toimivan osakeyhtiön määräysvaltaan oikeuttavat osakkeet, eivät työsuhteet muutu mitenkään. Ongelmallisempi liiketoimintakauppa, jatkossa liikkeen luovutus, jossa myydään yrityksen liiketoiminta ja työnantaja vaihtuu. Omat säännöksensä on siitä, mikä katsotaan työsopimuslain mukaiseksi liikkeenluovutukseksi, kuinka vastuu palkkasaatavista jakautuu ja siitä, millä perusteella työntekijän työehtoja voidaan muuttaa tai työntekijä irtisanoa.

suomi

Yrityksen arvonmäärityksestä

 

Yrityksen arvonmäärityksestä voidaan sanoa, että ei ole yhtä ainoaa ”oikeaa” hintaa. Yritys on eri arvoinen erilaisille ostajille. Se onko mahdollinen ostaja kilpailija, uusi yrittäjä, yrityksen tavarantoimittaja tai asiakas tai yrityksen toimiva johto tai työntekijät vaikuttaa siihen minkä arvoisena he näkevät yrityksen. Kirjoituksessa käsitellään yleisimpiä arvonmääritystapoja.

suomi

ALMGREN & SANKAMO vahvistaa joukkoaan

 

OTM, MBA Jari Sotka siirtynyt Almgren & Sankamon palvelukseen ja hänen liiketoimintansa on siirtynyt Almgren & Sankamolle. Jari Sotkan toimisto Helsingin Satamatalossa, Olympiaranta 3, 00140 Helsinki, on nyt Almgren & Sankamon Helsingin toimisto.  Sotka toimii Helsingissä ja Kotkassa sen mukaisesti, miten asiakkaiden toimeksiannot edellyttävät.

suomi

Reklamaatioaika ja sopimusrikkomukseen perustuvan velan vanhentuminen

 

Aina ei riitä, että ostaja reklamoi tuotteen virheestä. Lisäksi olisi hyvä pikimmiten esittää myyjälle korvausvaatimus, jottei velka pääsisi vanhentumaan.

Ostajan havaittua virheen ostamassaan tuotteessa hän voi vaatia virheen korjausta, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka kaupan purkua sekä tämän lisäksi vahingonkorvausta. Tämän blogikirjoituksen keskiössä on kaupan purku ja siitä johtuva vahingonkorvausvaatimus.

Laiminlyöty reklamaatiovelvollisuus johtaa ostajan osalta siihen, ettei hän enää voi vaatia asiassa vahingonkorvausta.

suomi